Dezinfekce

Dezinfekce je soubor opatření ke zneškodňování mikroorganismů pomocí fyzikálních, chemických nebo kombinovaných a biologických postupů, které mají přerušit cestu nákazy od zdroje k vnímavému jedinci. Při volbě postupu dezinfekce se vychází ze znalostí cest a mechanizmů přenosu infekce a možností ovlivnění faktory vnějšího prostředí (teplota, PH, vlhkost, ochranný účinek organických látek) a odolnosti mikroorganismů.

Obecně lze říci, že se jedná se o postupy, kterými zbavujeme prostředí nebo předměty choroboplodných zárodků a je proto významnou součástí boje proti nakažlivým nemocem.

Provádíme dezinfekci:

  • ochrannou (preventivní)
  • ohniskovou (v ohnisku nákazy)