Deratizace

Deratizace je souborem prací a opatření směřujících k hubení nebo omezování výskytu obecně škodlivých a epidemiologicky významných hlodavců, včetně zamezení jejich pronikání do objektů. Provádíme hubení škodlivých hlodavců od lokálních pokládek až po plošné a akutní deratizace.

Proč se deratizace provádí?

Deratizace se provádí především za účelem ochrany lidského zdraví (ochrana proti šíření infekčních nemocí jako např. leptospiroza, Weilova žloutenka, paratyfus atd.) a zabránění ekonomickým škodám.
Mezi velmi často se vyskytující druhy patří zejména potkan (Rattus norvergicus) a myš domácí (Mus musculus)

Potkan (Rattus norvergicus)

Jedná se o kosmopolitní druh (původně z vlhkých oblastí východní Asie), který se rozšířil do mnoha končin světa a dnes ho můžeme nalézt téměř všude. K rozšíření došlo zejména díky vzrůstající lodní dopravě, ve střední Evropě se začal hojněji vyskytovat od 18. století, kdy postupně nahradil na řadě lokalit krysu obecnou (Rattus rattus), která se dnes na území ČR vyskytuje celkem sporadicky (podél Labe, ostrůvkovitě v okolí Mladé Boleslavi), přesto je s ní potkan někdy zaměňován. Krysa, na rozdíl od potkana je původně suchomilný, stromový druh, preferující vyšší patra stodol, sýpek a půdy hospodářských budov. Pro laika je odlišení těchto druhů obtížné.

Myš domácí (Mus musculus)

Jedná se o druh zavlečený člověkem do různých koutů světa, převážně synantropní až na vyjímky (záp.Evropa, celoroční výskyt i mimo obytné budovy v zemědělské krajině). V ČR se vyskytuje pouze v návaznosti na lidské osídlení.
Dále provádíme zásahy proti dalším druhům hlodavců.

Obecný postup při deratizaci

  1. Průzkumné deratizační práce, určení předpokládaného stupně zamoření
  2. Určení způsobu deratizace, výběr vhodných prostředků, stanovení ceny zásahu
  3. Provedení vlastní deratizace včetně provedení ochranných a bezpečnostních opatření
  4. Kontrola účinnosti, případné doplněné nástrah
  5. Ukončení deratizace, vyhodnocení, vypracování protokolu včetně preventivních doporučení
  6. Na žádost objednavatele v případě objednávky vytvoření systému deratizačního servisu a pravidelných kontrol